Major Shareholder

Major Shareholders # Shares % Shares
นายมุข โรจตระการ 113,184,000 32.81
นายเลิศ จิตติวาณิชย์ 47,160,000 13.67
นางแฉล้ม โรจตระการ 36,240,000 10.50
นางพรทิพย์ โรจตระการ 17,361,580 5.03
น.ส.พรศรี ตันธนะชัย 15,251,000 4.42
นายอดิศร โรจตระการ 15,003,580 4.35
น.ส.ดุษฎี โรจตระการ 15,003,580 4.35
นางอรศรี ทิพยบุญทอง 15,003,570 4.35
นางรัชนี โรจตระการ 14,217,580 4.12
นางยุวดี ทวีมั่นพุทธกาล 10,725,000 3.11
นางบุญยงค์ จิตติวาณิชย์ 8,920,000 2.59
กองมรดกนาง แฉล้ม โรจตระการ โดย นาง อรศรี ทิพยบุญทอง และนาย อดิศร โรจตระการ 6,900,000 2.00
น.ส.นภารัตน์ สุนทรวิริยกุล 3,790,000 1.10
น.ส.ปรางศิริ ทิพยบุญทอง 3,454,000 1.00
บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้รับฝาก 2,448,810 0.71
นายธนพล จิวจินดา 1,755,000 0.51