รายชื่อผู้ถือหุ้น

ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
นายมุข โรจตระการ 113,184,000 32.81
นายเลิศ จิตติวาณิชย์ 47,160,000 13.67
นางแฉล้ม โรจตระการ 36,240,000 10.50
นางพรทิพย์ โรจตระการ 17,366,580 5.03
น.ส.พรศรี ตันธนะชัย 15,251,000 4.42
นายอดิศร โรจตระการ 15,003,580 4.35
น.ส.ดุษฎี โรจตระการ 15,003,580 4.35
นางอรศรี ทิพยบุญทอง 15,003,570 4.35
นางรัชนี โรจตระการ 14,217,580 4.12
นางยุวดี ทวีมั่นพุทธกาล 10,725,000 3.11
นางบุญยงค์ จิตติวาณิชย์ 8,920,000 2.59
กองมรดกนาง แฉล้ม โรจตระการ โดย นาง อรศรี ทิพยบุญทอง และนาย อดิศร โรจตระการ 6,900,000 2.00
น.ส.นภารัตน์ สุนทรวิริยกุล 3,790,000 1.10
น.ส.ปรางศิริ ทิพยบุญทอง 3,454,000 1.00
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 2,.448,810 0.71
นายธนพล จิวจินดา 1,755,000 0.51