ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

Siam Pan Group Public Company Limited Consolidated (million Baht)

งวดงบการเงิน ณ วันที่

 

2562

2561

2560

2559

2558

2557

บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม   5,502.25 5,444.69 5,205.62 5,045.45 4,734.65 4,634.49
หนี้สินรวม   377.06 386.66 367.06 356.38 373.01 402.12
ส่วนของผู้ถือหุ้น   5,093.04 5,026.02 4,806.00 4,656.94 4,331.43 4,202.97
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว   345.00 345.00 345.00 345.00 345.00 345.00
รายได้รวม   3,030.76 3,290.40 3,380.97 3,329.82 3,456.88 3,569.26
กำไรสุทธิ   306.52 379.13 427.42 564.14 487.85 443.25
กำไรต่อหุ้น (บาท)   0.89 1.10 1.64 1.41 1.28 1.89
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%)   7.04 8.91 10.45 14.50 13.09 12.37
ROE (%)   6.06 7.71 9.03 12.55 11.43 10.90
อัตรากำไรสุทธิ(%)   10.11 11.52 12.64 16.94 14.11 12.42
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ 13/03/2563 30/12/2562 28/12/2561 29/12/2560 30/12/2559 30/12/2558 30/12/2557
ราคาล่าสุด(บาท) 12.90 13.30 13.80 17.80 19.00 20.20 31.75
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 4,450.50 4,588.50 4,761.00 6,141.00 6,555.00 6,969.00 10,953.75
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 31/12/2562 30/09/2562 30/09/2561 30/09/2560 30/09/2559 30/09/2558 30/09/2557
P/E (เท่า) 14.52 14.77 13.04 13.03 11.48 15.47 23.00
P/BV (เท่า) 0.87 0.92 0.97 1.30 1.45 1.67 2.68
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 14.76 14.45 14.24 13.65 13.09 12.13 11.86
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 5.43 5.26 5.80 4.49 3.68 3.47 2.83