ผู้บริหาร

รายชื่อ ตำแหน่ง
01 นายมุข โรจตระการ - ประธานกรรมการ
- ที่ปรึกษาด้านการจัดซื้อและการตลาด
02 นายอดิศร โรจตระการ - กรรมการผู้จัดการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาดต่างประเทศ
03 นางอรศรี ทิพยบุญทอง - กรรมการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร
- รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน,ฝ่ายจัดซื้อ,ฝ่ายบุคคลและธุรการ
04 นางสาวดุษฎี โรจตระการ - กรรมการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาดในประเทศ/ชายแดน
05 นางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง - กรรมการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ น้ำมัน/จาระบี
06 นายไพบูลย์ จิตติวาณิชย์ - กรรมการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง