ผู้บริหาร

รายชื่อ ตำแหน่ง
01 นายอดิศร โรจตระการ - ประธานกรรมการ
02 นางสาวดุษฎี โรจตระการ - รองประธานกรรมการ
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาดในประเทศ/ชายแดน
03 นางอรศรี ทิพยบุญทอง - รองประธานกรรมการ
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร
- รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน,ฝ่ายจัดซื้อ,ฝ่ายบุคคลและธุรการ
04 นางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง - กรรมการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
05 นายสืบสกุล โรจตระการ - กรรมการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
06 นายไพบูลย์ ผิตติวาณิชย์ - กรรมการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง