ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

Siam Pan Group Public Company Limited Consolidated (million Baht)

งวดงบการเงิน ณ วันที่

2566

2565

2564

2563

2562

2561

2560

บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 6,052.50 6,068.57 5,998.25 5,749.52 5,502.25 5,444.69 5,205.62
หนี้สินรวม 513.41 494.74 600.35 492.88 377.06 386.66 367.06
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,539.06 5,572.38 5,377.40 5,224.47 5,093.04 5,026.02 4,806.00
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 345.00 345.00 345.00 345.00 345.00 345.00 345.00
รายได้รวม 2,099.17 2,909.32 2,953.04 2,637.12 3,030.76 3,290.40 3,380.97
กำไรสุทธิ 242.70 344.09 480.03 372.86 306.52 379.13 427.42
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.70 1.00 1.33 1.08 0.89 1.10 1.64
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 6.01 7.18 9.84 8.30 7.04 8.91 10.45
ROE (%) 5.13 6.28 8.68 7.23 6.06 7.71 9.03
อัตรากำไรสุทธิ(%) 11.56 11.85 15.63 14.15 10.16 11.59 12.76
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ 22/02/2567 28/12/2565 30/12/2564 30/12/2563 30/12/2562 28/12/2561 29/12/2560
ราคาล่าสุด(บาท) 15.80 16.80 19.00 16.60 13.30 13.80 17.80
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 5,451.00 5,796.00 6,555.00 5,727.00 4,588.50 4,761.00 6,141.00
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2566 30/09/2565 30/09/2564 30/09/2563 30/09/2562 30/09/2561 30/09/2560
P/E (เท่า) 19.18 15.23 13.57 15.10 14.77 13.04 13.03
P/BV (เท่า) 0.98 1.05 1.20 1.12 0.92 0.97 1.30
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 16.06 16.03 15.81 14.85 14.45 14.24 13.65
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 5.06 5.36 2.37 4.22 5.26 5.80 4.49