ประวัติบริษัท

บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด มหาชน เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 612 มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 488 ถนน นครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-2800202-17 โทรสาร 02-2806305 และมีคลังสินค้า ตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ 3 ซอยใจเอื้อ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีทุนจดทะเบียน 345 ล้านบาท ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทน้ำมันหล่อลื่น, จาระบี และแบตเตอรี่ ซึ่งผลิตบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท ดังมีรายละเอียดของการดำเนินธุรกิจโดยสังเขปดังนี้

บริษัท ร้อยละของการถือหุ้น ลักษณะธุรกิจ
บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด มหาชน -
ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายและขายส่งน้ำมันหล่อลื่นยี่ห้อ "เทรน", "ดีเทอล่า", "ซุปเปอร์สตาร์", จาระบี ยี่ห้อ "เทรน", "จระเข้" และ แบตเตอรี่ ยี่ห้อ "โบลิเด้น"
บริษัท พรีเมียลูบริแคนท์ จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 28/13 หมู่ 3 ซอยใจเอื้อ ต. บางขะแยง อ.เมือง จ. ปทุมธานี
มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 70 ล้านบาท
99.99
ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นยี่ห้อ "เทรน", "ดีเทอล่า", "ซุปเปอร์สตาร์" และยี่ห้ออื่นๆตามที่ลูกค้ากำหนด รวมทั้งผลิตภาชนะบรรจุและชิ้นงานพลาสติก
บริษัท สยามลูบริแคนท์อินดัสทรี่ จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 28/8 หมู่ 3 ซอยใจเอื้อ ต. บางขะแยง อ.เมือง จ. ปทุมธานี
มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50 ล้านบาท
99.99
ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสารหล่อลื่นกึ่งแข็งกึ่งเหลว หรือ จาระบี สำหรับงานหล่อลื่นทุกประเภท ยี่ห้อ "เทรน", "จระเข้" และยี่ห้ออื่นๆตามที่ลูกค้ากำหนด
บริษัท สยามแบตเตอรี่อินดัสทรี่ จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 28/7 หมู่ 3 ซอยใจเอื้อ ต. บางขะแยง อ.เมือง จ. ปทุมธานี
มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 60 ล้านบาท
95.46
ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ยี่ห้อ "เทรน","โบลิเด้น" และยี่ห้ออื่นๆตามที่ลูกค้ากำหนด

โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของ บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด มหาชน และบริษัทย่อย มีลักษณะการดำเนินธุรกิจโดย บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด มหาชน จะดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิด ที่ผลิตจากบริษัทย่อยให้กับลูกค้าทั่วไปในประเทศทั้งหมด และลูกค้าต่างประเทศ (ชายแดน) เช่น ลาว เขมร พม่า เป็นต้น โดยใช้เจ้าหน้าที่การ ตลาดของ บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด มหาชน เป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายที่สำคัญ ส่วนการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าเฉพาะเจาะจงชนิดสินค้า OEM และลูกค้าต่างประเทศจะ จัดจำหน่ายโดยบริษัทย่อยติดต่อลูกค้าโดยตรง