คณะกรรมการบริษัท

นายมุข โรจตระการ

ตำแหน่ง

 • ประธานกรรมการบริษัท

นายอดิศร โรจตระการ

ตำแหน่ง

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ
 • Master’s Degree of Accounting Cornell University, USA

นางอรศรี ทิพยบุญทอง

ตำแหน่ง

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • Master’s Degree of Accounting San Francisco State University USA

นางสาวดุษฎี โรจตระการ

ตำแหน่ง

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • MBA , Sasin University and MSC Honors Biochemistry , University of Britishcolumbia , Canada

นางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง

ตำแหน่ง

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • Master's Degree of Economics University of Missouri, U.S.A.

นายไพบูลย์ จิตติวาณิชย์

ตำแหน่ง

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหาร โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
 • Doctor of Medicine , Mahidol University and MBA , Sasin University

นายอำพล โหตระกิตย์

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ท่านเคยมีตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายการเงิน และบริหาร บจก.พีคิวเคมิคอลประเทศไทย)
 • MBA The Ohio State University, USA.

นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ (มีความรู้และ ประสบการณ์ในการสอบทานงบ การเงิน ท่านเคยดำรงตำแหน่ง สรรพากรภาค 4 กรมสรรพากร)
 • Bachelor's Degree of Commerce & Accounting/Laws Thammasat University

นายสมิต หรรษา

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ (มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ท่านเคยดำรงตำแหน่ง ฝ่ายบริหาร บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ต ประเทศ ไทย จำกัด)
 • Master's Degree of Physics Ball State University , USA.

นายชัยวัฒน์ ดํารงค์มงคลกุล

ตำแหน่ง

 • กรรมการอิสระ
 • ปริญญาโท Industrial and System Engineering The Ohio State University, USA