นโยบายและประวัติการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทแม่ : มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วจากงบการเงินรวมในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไปหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

 

บริษัทย่อย : มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไป เมื่อการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ และการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆ

  2564 2563 2562 2561 2560
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 1.33 1.08 0.89 1.10 1.24
DPS 0.90 0.45 0.70 0.70 0.80
อัตราการจ่าย 67.67% 41.67% 78.65% 63.64% 64.52%
จ่ายวันที่ 07/12/64=0.45 24/05/64 30/04/63 17/05/62 05/09/60=0.35
  23/05/65=0.45       08/05/61=0.45