นโยบายและประวัติการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทแม่ : มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วจากงบการเงินรวมในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไปหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

 

บริษัทย่อย : มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไป เมื่อการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ และการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆ

  2566 2565 2564 2563 2562 2561
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 1.00 1.00 1.33 1.08 0.89 1.10
DPS 0.80 0.80 0.90 0.45 0.70 0.70
อัตราการจ่าย 80.00% 80.00% 67% 41.67% 78.65% 63.64%
จ่ายวันที่ 09/05/67 10/05/66 07/12/64=0.45 24/05/64 30/04/63 17/05/62
      23/05/65=0.45