แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การเสนอหัวข้อประชุมและบุคคลเป็นกรรมการปี 2565

หลักเกณฑ์การเสนอหัวข้อประชุมและบุคคลเป็นกรรมการปี 2565

January 2022

Download
แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกเป็นกรรมการ ปี 2565

แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกเป็นกรรมการ ปี 2565

January 2022

Download
หลักเกณฑ์การเสนอหัวข้อประชุมและบุคคลเป็นกรรมการปี 2563

หลักเกณฑ์การเสนอหัวข้อประชุมและบุคคลเป็นกรรมการปี 2563

January 2020

Download
แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกเป็นกรรมการ ปี 2563

แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกเป็นกรรมการ ปี 2563

January 2020

Download
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุม ปี 2563

แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุม ปี 2563

January 2020

Download
หลักเกณฑ์ แบบฟอร์ม เสนอ หัวข้อประชุม และ บุคคลเป็นกรรมการ  2562

หลักเกณฑ์ แบบฟอร์ม เสนอ หัวข้อประชุม และ บุคคลเป็นกรรมการ 2562

January 2019

Download