ผช.วิศวกรวางแผน Update 23 March 2016

2 ตำแหน่ง

เพศ

ชาย / หญิง

คุณวุฒิ

ป.ตรี (วศบ.) อุตสาหการ หรือสาขาอื่นๆ ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวางแผนการผลิต

สมัครงาน