พนง.ควบคุมคุณภาพ (QC. ) Update 23 March 2016

15 ตำแหน่ง

เพศ

ชาย / หญิง

คุณวุฒิ

ม.6 (สายวิทย์), ปวช.-ปวส.- ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างเครื่องกล, ช่างกลโรงงาน หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับด้าน QC

สมัครงาน