ช่างเทคนิคการผลิต Update 23 March 2016

10 ตำแหน่ง

เพศ

ชาย

คุณวุฒิ

ปวช.-ปวส.- ปริญญาตรี (ช่างทุกสาขา) หรือสาขาช่างไฟฟ้า, สาขาช่างอิเลคทรอนิคก์

สมัครงาน